ruach nishbara

30 Oct 2020 רוח נשברה: הסכנה הפלישתית
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

דמויות כפינסקר והרצל הגיעו ללאומיות היהודית לאו דווקא מתוך עיסוק ביהדות, אלא מתוך התמודדות עם האנטישמיות שמנעה מהם מלהתערות בחברה הלא יהודית. הציונות הפוליטית הציעה פתרון יהודי לבעיית היהודים רק משום שלא התאפשר פתרון לא יהודי, לפחות בראשית דרכה ובקרב החוגים המשכילים...

Read More
17 Oct 2020 רוח נשברה: קריסה צלבנית
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

ככל שהוויכוחים על אופייה היהודי של מדינת ישראל הולכים ומתחזקים, אלה על אופייה הדמוקרטי רק נעשים פתטיים ותלושים יותר. למרות שברור לכול שניתוק הזיקה ליהדות, משמעותו השלמה עם היעלמותה, בטווח הבינוני או הארוך, של ישראל כמדינה יהודית, מתקשים לבטא יחד את המילים יהדות...

Read More
4 Sep 2020 רוח נשברה: מדינה לא נורמאלית
Posted in EMID Blog by אמי בוגנים

מדינת ישראל אינה כשאר המדינות. היא היחידה בעולם המתבססת על זהות בין דת ללאום, מחייבת אותה ורואה בה תנאי הכרחי להישרדותה. היות שיהדות הנה, נותרה ותיוותר, לפני הכול ואחרי הכול, "דת פלוס", מדובר במדינה היחידה המתייחסת לדת כמכוננת לאום. לא כל המוסלמים איראנים ולא כל...

Read More

Pages