בית הצופים / אמי בוגנים

About the Book

בתקופת מלחמת העולם השנייה התגייסה תנועת הצופים היהודים בצרפת להצלת בני המהגרים שהגרמנים ביקשו לעצור. היא הקימה הכשרות חקלאיות עבור הצעירים וקייטנות עבור הילדים שהוריהם הפקידו בידיה מפחד הפגזות על פריז.

"מְואסָק" היה שמה של עיר בדרום צרפת, והוא הפך לשמו של בית שאירח קייטנה. היא נועדה להימשך כמה חודשים, היא ארכה ארבע שנים. הילדים חיו לפי כל כללי הצופים שרווחו אז, מתעוררים ליום שברירי וישנים אחרי כיבוי האורות, וכל זאת בחסותה של אישה אגדית שלא נרתעה מדבר כדי להבטיח את רווחתם ואת שלומם.

"מְואסָק" גם שימש את הצופים בפעילותם המחתרתית. הם הוציאו את הילדים ממחנות הבושה, שבהם רוכזו הוריהם לפני שילוחם למחנות ריכוז, ואחרי פלישת הגרמנים לדרום צרפת הועברו הילדים את הגבול לשווייץ או הוסתרו אצל איכרים ובמנזרים. הצופים נטלו על עצמם סיכונים שספק אם תנועת צופים כלשהי התנסתה בהם מעולם. מקצתם שילמו בחייהם, מקצתם אחזו בנשק והצטרפו למחתרת הלוחמת.